اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
فیزیک ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
شیمی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
زیست ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
هویت اجتماعی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
هندسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
نگارش ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
ریاضیات گسسته ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
فارسی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
عربی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
بهداشت و سلامت ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش

دلایل کمبود ساعت کار مفید در ایران
  • ۰ دیدگاه -
  • ۱۱۲ بازدید

دلایل کمبود ساعت کار مفید در ایران

اینکه یک کشور چگونه پیشرفت می کند به عوامل متفاوت بستگی دارد اما یکی از مهم ترین عوامل که تاثیر بیشتری در یک کشور دارد کار و فعالیت درآن کشور است که باعث می شود ازنظر اقتصادی وسیاسی پیشرفت کند اما در بعضی کشور ها با این که کار وفعالیت در آن ها انجام می شود از نظر اقتصادی وابسته به کشور های دیگر هستند و ازنظر سیاسی بسیار ضعیف و مستعمره کشور های ابر قدرت هستند اما چه استراتژیک باعث این اتفاق شد مگر در هر دو کشور کار انجام نمی گیرد پس علت این همه تغییر باید در نوع کار کشور ها باشد در این مقاله سوال ما این است که علت های مهم کمبود ساعت کار مفید در ایران چیست. روش ما در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده است وهدف اصلی ما پیدا کردن سرمنشع تفاوت در این ها است.

بررسی نماز خواندن و تاثیر آن برکیفیت زندگی
  • ۰ دیدگاه -
  • ۱۰۲ بازدید

بررسی نماز خواندن و تاثیر آن برکیفیت زندگی

نماز یکی از ارکان مهم ارتباط با خداوند بلند مرتبه می باشد ، اما چیزی که در نماز خواندن مهم است کیفیت آن و میزان تاثیر گذاری آن است .سوالی که در این پژوهش به دنبال آن بودیم این بود ، آيا نماز خواندن بر كيفيت زندگي دانش آموزان تاثير مي گذارد ؟ فرضيه ما این بود که به نظر مي رسد نماز خواندن بر كيفيت زندگي دانش آموزان تاثير مي گذارد.که این فرضیه مورد تایید قرار گرفت ، هدف ما از مطالعه این پروژه شناسايي اثرات نماز خواندن افراد بر كيفيت زندگي افراد مي باشد. که با استفاده از روش تحقيق روش ميداني و بهره گيري از پرسشنامه خود ساخته و استاندارد شده انجام گرفته است . نتایج ناشی از تحقیق نشان می دهد که نماز می تواند بر کیفیت زندگی افراد اثر بگذارد .

بررسی نقش کارآفرینی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چالش ها و راهکارها
  • ۰ دیدگاه -
  • ۱۰۱ بازدید

بررسی نقش کارآفرینی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چالش ها و راهکارها

نخستین ویژگي عصر حاضر، پیچیدگي مسائل پیش رو و سرعت آهنگ تغییرات است.كارآفریني به عنوان یك پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثري را در توسعه و پیشرفت اقتصادي كشورها یافته است. به عبارت دیگر در یك اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر مي باشند و در این میان كارآفرین است كه الگویي براي مقابله و سازگاري با شرایط جدید را به ارمغان مي آورد. در این مقاله به نقش و جایگاه كارآفریني در توسعه كشوراشاره شده و كارآفرین به عنوان نیروي محركه اصلي توسعه جوامع مورد توجه قرار مي گیرد. در نظام اقتصادي توسعه یافته نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه هاي اصلي یك بنگاه اقتصادي و از عوامل اصلي توسعه پایدار محسوب مي شوند، لذا این مقاله برآنست تا پس از بیان مساله، اهمیت و مفهوم كارآفریني، نقش كارآفریني، اهمیت و ضرورت توسعه كارآفریني و جایگاه آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور با توجه چرایي نامگذاري سال 1931 و حمایت از كار و سرمایه ایراني اشاره نموده و چالشهاي پیش رو را بررسي و راهکارها پیشنهاداتي در این راستا ارائه نماید.