اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین

نمونه سوالات

موضوع دانلود
فیزیک دانلود
فیزیک دانلود
شیمی دانلود
زیست دانلود
هویت اجتماعی دانلود
هندسه دانلود
نگارش دانلود
ریاضیات گسسته دانلود
فیزیک دانلود
فارسی دانلود
عربی دانلود
بهداشت و سلامت دانلود
مشاهـده بیشـــتر
دلایل کمبود ساعت کار مفید در ایران
  • ۰ دیدگاه -
  • 363 بازدید

دلایل کمبود ساعت کار مفید در ایران

اینکه یک کشور چگونه پیشرفت می کند به عوامل متفاوت بستگی دارد اما یکی از مهم ترین عوامل که تاثیر بیشتری در یک کشور دارد کار و فعالیت درآن کشور است که باعث می شود ازنظر اقتصادی وسیاسی پیشرفت کند اما در بعضی کشور ها با این که کار وفعالیت در آن ها انجام می شود از نظر اقتصادی وابسته به کشور های دیگر هستند و ازنظر سیاسی بسیار ضعیف و مستعمره کشور های ابر قدرت هستند اما چه استراتژیک باعث این اتفاق شد مگر در هر دو کشور کار انجام نمی گیرد پس علت این همه تغییر باید در نوع کار کشور ها باشد در این مقاله سوال ما این است که علت های مهم کمبود ساعت کار مفید در ایران چیست. روش ما در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده است وهدف اصلی ما پیدا کردن سرمنشع تفاوت در این ها است.

بررسي نماز خواندن و تاثير آن برکیفیت زندگی
  • ۰ دیدگاه -
  • 336 بازدید

بررسي نماز خواندن و تاثير آن برکیفیت زندگی

نماز یکی از ارکان مهم ارتباط با خداوند بلند مرتبه می باشد ، اما چیزی که در نماز خواندن مهم است کیفیت آن و میزان تاثیر گذاری آن است .سوالی که در این پژوهش به دنبال آن بودیم این بود ، آيا نماز خواندن بر كيفيت زندگي دانش آموزان تاثير مي گذارد ؟ فرضيه ما این بود که به نظر مي رسد نماز خواندن بر كيفيت زندگي دانش آموزان تاثير مي گذارد.که این فرضیه مورد تایید قرار گرفت ، هدف ما از مطالعه این پروژه شناسايي اثرات نماز خواندن افراد بر كيفيت زندگي افراد مي باشد. که با استفاده از روش تحقيق روش ميداني و بهره گيري از پرسشنامه خود ساخته و استاندارد شده انجام گرفته است . نتایج ناشی از تحقیق نشان می دهد که نماز می تواند بر کیفیت زندگی افراد اثر بگذارد .

بررسي نقش كارآفريني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني چالش ها و راهكارها
  • ۰ دیدگاه -
  • 341 بازدید

بررسي نقش كارآفريني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني چالش ها و راهكارها

نخستین ویژگي عصر حاضر، پیچیدگي مسائل پیش رو و سرعت آهنگ تغییرات است.كارآفریني به عنوان یك پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثري را در توسعه و پیشرفت اقتصادي كشورها یافته است. به عبارت دیگر در یك اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر مي باشند و در این میان كارآفرین است كه الگویي براي مقابله و سازگاري با شرایط جدید را به ارمغان مي آورد. در این مقاله به نقش و جایگاه كارآفریني در توسعه كشوراشاره شده و كارآفرین به عنوان نیروي محركه اصلي توسعه جوامع مورد توجه قرار مي گیرد. در نظام اقتصادي توسعه یافته نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه هاي اصلي یك بنگاه اقتصادي و از عوامل اصلي توسعه پایدار محسوب مي شوند، لذا این مقاله برآنست تا پس از بیان مساله، اهمیت و مفهوم كارآفریني، نقش كارآفریني، اهمیت و ضرورت توسعه كارآفریني و جایگاه آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور با توجه چرایي نامگذاري سال 1931 و حمایت از كار و سرمایه ایراني اشاره نموده و چالشهاي پیش رو را بررسي و راهکارها پیشنهاداتي در این راستا ارائه نماید.