معرفی پرسنل

 • علیرضا عارفخانی

  علیرضا عارفخانی

  لیسانس ادبیات معاون آموزشی
 • عباس روشن ضمیر

  عباس روشن ضمیر

  لیسانس روانشناسی معاون پرورشی
 • محمد مهدی ماروسی

  محمد مهدی ماروسی

  لیسانس حوزوی مشاور مذهبی
 • ابوالفضل کاهانی

  ابوالفضل کاهانی

  کارشناسی ارشد الهیات مدیر
 • ابراهیم خیرخواه

  ابراهیم خیرخواه

  ابتدایی خدمات
 • امید حاجی بگلو

  امید حاجی بگلو

  کارشناسی آموزش ابتدایی معاون اجرایی