معرفی پرسنل

 • ابوالفضل کاهانی

  ابوالفضل کاهانی

  کارشناسی ارشد الهیات مدیر
 • علیرضا عارفخانی

  علیرضا عارفخانی

  لیسانس ادبیات معاون آموزشی
 • ابراهیم خیرخواه

  ابراهیم خیرخواه

  ابتدایی خدمات
 • امید حاجی بگلو

  امید حاجی بگلو

  کارشناسی آموزش ابتدایی معاون اجرایی