بررسی نقش کارآفرینی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چالش ها و راهکارها

امروزه ساختار اقتصادی دنیا با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان گویند. با توجه به روند درحالتسلط در الگوی توسعه کشورها، که توسعه را بر مبنای دانش و قابلیتهای انسانی عملی میداند و جهتگیری چشمانداز بیست ساله کشورمان که متکی بر اقتصاد دانش بنیان است و استراتژی مناسب دستیابی به آن توسعه کارآفرینی است

جهت دریافت ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تهیه کننده: محمد عرفان حیدری

تایید کننده مطلب: آقای سعد آبادی (دبیر)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20