بررسي نقش كارآفريني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني چالش ها و راهكارها

امروزه ساختار اقتصادي دنیا با گذشته به طور اساسي تفاوت دارد. توسعه اقتصادي دنیاي امروز برپایه نوآوري وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتني بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان گویند. با توجه به روند درحالتسلط در الگوي توسعه كشورها، كه توسعه را بر مبناي دانش و قابلیتهاي انساني عملي ميداند و جهتگیري چشمانداز بیست ساله كشورمان كه متکي بر اقتصاد دانش بنیان است و استراتژي مناسب دستیابي به آن توسعه كارآفریني است

جهت دریافت ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تهیه کننده: محمد عرفان حیدری

تایید کننده مطلب: آقای سعد آبادی (دبیر)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20